پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

حرف دل ...

عازم یک سفرم سفری دوربه جایی نزدیک سفری ازخود من تا به خودم مدتی است نگاهم به خداست و امیدم به خداوندی اوست.              
/ 7 نظر / 26 بازدید